Regels geven duidelijkheid in school. Voor leerlingen, ouders en medewerkers is het belangrijk om te weten wat de rechten en plichten zijn. Dit bevordert de sfeer in school. De volgende regels gelden op al onze scholen.

Bel
Het begin en het einde van de lessen worden aangegeven met een belsignaal. Vijf minuten voor aanvang van het eerste, derde, vijfde en zevende uur wordt eveneens een belsignaal gegeven, ten teken dat de leerlingen en docenten zich naar hun lokaal dienen te begeven.

Te laat komen
Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de conciërge. Daar krijgt hij een briefje dat hem alsnog toegang tot de les verschaft. Bij herhaaldelijk te laat komen kan worden overgaan tot het nemen van strafmaatregelen.

Lesuitval
Indien door ziekte van docenten of door andere omstandigheden lessen komen te vervallen, dan draagt de school er zorg voor dat er geen onnodige tussenuren ontstaan. In de brugklas neemt een andere docent de lessen waar. In de overige klassen van de onderbouw wordt er naar gestreefd een vervangende docent te vinden. In de bovenbouw kunnen de uitgevallen uren als studie-uren worden benut. Daarnaast probeert de roostermaker de uitgevallen lessen naar het eind van de schooldag te verplaatsen. Roosterwijzigingen worden altijd vermeld op de monitor.

Absentie
Iedere leerling is verplicht alle lessen te volgen. Het rooster van lesuren wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. We verwachten dat afspraken voor bijvoorbeeld artsbezoek buiten schooltijd gemaakt worden. Absentie wordt per uur geregistreerd. De mentor controleert regelmatig het aantal gemiste uren en neemt indien noodzakelijk contact op met de ouders.

Ziekte
Is een leerling wegens ziekte niet in staat naar school te komen, dan verwachten wij dat de ouders dit schriftelijk of telefonisch melden aan de school. Naam en klas van de leerling, datum en reden van verzuim, door één van de ouders schriftelijk in te leveren bij de conciërge of telefonisch zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor de aanvang van de lessen en altijd voor 10.00 uur. De telefoon wordt op schooldagen aangenomen tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

Ziek naar huis
Als een leerling in de loop van de dag door ziekte de school moet verlaten, dient hij zich te melden bij de teamleider/conciërge. Wanneer de leerling beter is, dient hij een briefje van de ouders mee te nemen waarin de duur van de ziekte wordt vermeld. Het briefje geeft hij af bij de conciërge.

Verwijdering uit de les
Het is mogelijk dat een leerling de orde tijdens de les verstoort of herhaaldelijk de regels overtreedt, zodat hij door een docent uit de les verwijderd wordt. In zo’n geval geldt de vaste regel dat de leerling zich, ongeacht de reden van verwijdering, onmiddellijk meldt bij de desbetreffende teamleider of, wanneer deze niet aanwezig is, bij één van de andere teamleiders of bij een van de leden van de directie. Leerlingen die uit een les verwijderd worden, kunnen door de schoolleiding verplicht worden gedurende een bepaalde tijd extra schoolwerk te verrichten.

Gymkleding
De leerlingen zijn verplicht om tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een schoolshirt te dragen. Deze verplichting geldt tot en met de derde klas. De shirts dienen aan het begin van het schooljaar te worden aangeschaft. Informatie hierover krijgen de leerlingen van de docenten LO. Het dragen van sportschoeisel is eveneens verplicht. Wij attenderen erop dat de schoenzolen niet mogen afgeven.

Schoolfoto’s en schoolpasje
Aan het begin van het schooljaar worden van alle leerlingen gefotografeerd. De foto’s zijn nodig voor ons registratiesysteem en het schoolpasje. Dit pasje dient de leerling op school altijd bij zich te hebben. Het is nodig voor bijvoorbeeld de mediatheek, het lenen van laptops of schoolactiviteiten.

18 jaar en ouder
Een leerling van 18 jaar en ouder krijgt van school een contract waarin de afspraken met betrekking tot absenties geregeld zijn. In het kort komt het erop neer dat leerlingen alle lessen dienen te volgen, net zoals voor hun 18everjaardag. Echter, 18+-leerlingen krijgen de primaire verantwoordelijkheid voor een fatsoenlijke absentieregistratie; zij zorgen dus zelf voor een verantwoording van hun absenties (het zogenaamde ‘zelf briefjes schrijven’). Wij gaan er wel vanuit dat deze leerlingen hun ouders zelf op de hoogte houden van hun absenties. Mocht een leerling van 18 jaar of ouder zichzelf 4 of meer keer ziek melden binnen een periode dan zal school in dat geval net als leerlingen jonger dan 18 jaar melden bij de GGD. School zal ouders van 18-plussers in de regel niet informeren, tenzij de frequenties of de reden(en) van de absenties daartoe aanleiding geven. Bonaventuracollege Burggravenlaan behoudt zich het recht voor geen onderwijs meer te bieden indien de leerling zich niet houdt aan de schoolregels. Een voorbeeldcontract vind je hier .