Ongevallenverzekering en aansprakelijkheid

Alle leerlingen zijn collectief verzekerd tegen kosten van ongevallen die zich tijdens de schooluren en de weg van huis naar school en omgekeerd kunnen voordoen. Het betreft hier uitsluitend een aanvullende ongevallenverzekering, dat wil zeggen dat alleen de kosten van geneeskundige behandeling worden vergoed. De school is niet verzekerd tegen diefstal of vernieling van eigendommen van individuele leerlingen. Beschadigingen aan bril, fiets e.d. vallen daar buiten. Indien de volgende kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering, bedraagt de uitkering bij ongevallen:

  1. in geval van overlijden € 4.540-
  2. in geval van blijvende invaliditeit maximaal de som van € 68.070,-
  3. kosten van geneeskundige behandeling en verpleging tot een maximum van € 2.270,-
  4. een maximale uitkering voor tandheelkundige kosten met een bedrag van € 2.270 (voor zover deze kosten niet elders gedekt zijn)

Doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen (inclusief wintersport), kampen en excursies welke door of onder auspiciën van de instelling plaatsvinden. De dekking is aanvullend op het ongevalrisico van de Onderwijs Totaalpolis. Voor deze verzekering zijn de onderstaande bedragen van kracht:

  1. geneeskundige behandeling ten gevolge van ongeval en ziekte, alsmede kosten van nabehandeling  in Nederland
    € 4.540,-
  2. extra kosten (bijvoorbeeld kosten langer verblijf, overkomst familie, terugroeping) € 4.540,-
  3. reddings-, repatriërings-, en transportkosten € 4.540,-
  4. Reisbagage € 1.140,-

Naast deze verzekeringen bestaat er ook een verzekering voor materiële schade die is ontstaan tijdens de les en waarvoor de docent of de school aansprakelijk gesteld kan worden. Bij een ongeval/schade is bij de schooladministratie een ongevallen- of schadeformulier verkrijgbaar dat binnen 48 uur ingevuld ingeleverd dient te worden. De administratie verzorgt de verdere afwikkeling.

Voor profielreizen en/of werkweken dienen ouders zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.