Vanaf 1998 geldt in het onderwijs het klachtrecht. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen of beslissingen van het personeel of van het bevoegd gezag van de school. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de berekening van cijfers, de toepassing van strafmaatregelen, de begeleiding van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten of seksuele intimidatie.

In de meeste gevallen worden klachten kenbaar gemaakt bij de school, via de betreffende docent, de mentor, de teamleider of via de schoolleiding. Doorgaans worden ze op een juiste wijze afgehandeld in overleg met ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Leg de klacht dus altijd eerst, in de genoemde lijn, voor aan de school.

De officiële klachtenregeling is te vinden op de pagina “Regelingen en protocollen” van de SCOL-website.

Klik hier om de pagina te bezoeken.