Het Bonaventuracollege beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft ruime wettelijke bevoegdheden om de school van advies te dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen, keurt budgetten goed, beslist mee over het personeelsbeleid en de aanstelling van sleutelfunctionarissen. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van kwaliteit en veiligheid. De MR bestaat uit 18 personen: 9 vertegenwoordigers van ouders en leerlingen en 9 van het schoolpersoneel. De leden van de MR zijn afkomstig uit elk van de vestigingen.

De MR staat open voor ideeën, vragen en opmerkingen: mr@bonaventuracollege.nl